آزمایش هایی که انجام آنها در ادرار حتما نیاز به جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته دارد

 • (برای تشخیص فئوکروموسیتوم جمع آوری ادرار شبانه توصیه می شود) Catecholamines
 • Citrate
 • Cortisol , Free
 • (Delta (5) – Aminolevulinic Asid (ALA
 • ۱۷Hydroxycorticosteroids
 • ۵HIAA
 • Hydroxyproline
 • ۱۷Ketosteroid
 • LH
 • magnesium
 • Mercury
 • Metanephrines
 • Protein Electrophoresis
 • Protein, Quantitative
 • Schilling Test
 • Transthyretin
 • Zn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *