امکان انجام آزمایش های اورژانسی حداکثر مدت آماده شدن جواب آزمایش یک ساعت

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش های اورژانسی فراهم شده که زمان مورد نیاز برای آماده شدن جواب آزمایش یک الی دو  ساعت می باشد.