معیارهای رد نمونه های مختلف

معیارهای رد نمونه های مختلف به ویژه نمونه های پذیرش شده از خارج از آزمایشگاه

به طورکلی در صورتی که از ضدانعقاد صحیع استفاده نشده باشد یا بیمار آمادگی های لازم را نداشته باشد نمونه نباید پذیرش شود. همچنین اگر روش RIA برای انجام آزمایش استفاده می شود بیمار نباید در یک هفته اخیر در معرض رادیوایزوتوپ قرار گرفته باشد یا آن را به هر شکلی دریافت کرده باشد.

سایر علل به این شرح است :

الف – مواردی که همولیز نمونه موجب رد شدن آن می گردد:

 • Alkaline Phosphatase Serum
 •  Antibody Detection / Identification Red Cell
 • (Antiglobulin Test, Direct & Indirect (Coombs
 • Bilirubin, Serum
 • Creatinine, Serum or Plasma
 • Digoxin, Serum
 • Ham Test
 • Haptoglobin , Plasma
 • Hemogolobin, Plasma
 • Hypertonic Cryohemolysis
 • Keton Bodies, Blood
 • LDH, Serum
 • Magnesium, Serum
 • Osmolality, Calculated, Serum or Plasma
 • Phosphorus, Serum
 • Pseudocholinesterase, Serum
 • Rh Genotype
 • ب – مواردی که همولیز یا لخته بودن سبب عدم پذیرش آن خواهخشد :

 • CBC
 • (Erythrocyte Scdimentation Rate (ESR
  Hematocrit
  Hemoglobin
  Kleihauer-Betke
 • Peripheral Blood, Red Blood Cell Morhology
 • (Renin Plasma Activity(RPA
 • Reticulocyte count
 • Sickle Cell Tests

پ – مواردی که همولیز یا لیمپیک بودن نمونه موجب عدم پذیرش آن می گردد:

 • ۱Acid Glycoprotein, Serum
 • ۲Macroglobulin, Serum TTransthyratin, Serum, CSF,Urine

ت – مواردی که استفاده از لوله یا ظرف معمولی به جای ظروف metal-free و شسته شدہ با اسید موجب عدم پذیرش می گردد:

 • Aluminum, Srum or Urine
 • Iron, Serum
 • Lead, Serum or Urine
 • Zn, Serum or Urine
 • Magnesium , urine

ج- آزمایش های انعقادی:

در عمده آزمایش های انعقادی علت عدم پذیرش عبارتند از نمونه ای که بیشتر از چهار ساعت پس از جمع آوری به آزمایشگاه رسانده شده باشد، ظرف حاوی نمونه که تا حد مشخص پر نشده باشد و نمونه هایی که حاوی لخته باشند. این آزمایش ها به این شرح می باشد:

 • (Activated Protein C Resistance(APCR
  Antiplasmin
  Antithrombin
  Factor XIII
  Fibrinogen
  Heparin Neutralization
  HMWK
  Lupus Anticoagulant
  Mixing Studies
  Plasminogen
  Prekallikrein
  Potein C
  Potein S
  Reptilase Time
  Thrombin Time
  Von Wilebrand Factor

نکته: در a PTT و PT علاوه بر سه علت ذکر شده، همولیز واضح نیز موجب عدم پذیرش نمونه
خواهد بود.

 • چ- علل رد در سایر موارد:

 • Amino asid Urine:در صورتی که وزن مخصوص ادرار کمتر از ۱/۰۱۰ باشد، نمونه پذیرش نشود.
  ACE:استفاده از ضد انعقاد EDTA چرا که سبب مهار آنزیمم می گردد.
  ADH: نمونه به صورت منجمد
 • CSF protein Electrophoresis, CSF IgG/Albumin Ratio. CsF,Glycin: آلوده شدن نمونه CSF با خون (پونکسیون تروماتیک)
 • Cold Agglutinin Titer: در صورتی که لخته در ۳۷ درجه ی سانتیگراد تشکیل نشده باشد و یا قبل از جدا کردن سرم آن را داخل یخچال قرار دادہ باشند.
 • CBC: استفاده از لوله نامناسب، نمونه لخته شده، نمونه همولیز، رقیق شدن خون با مایعات داخل وریدی
 • Cryofibrinogen: استفاده از لوله نامناسب ، بیشتر از دو ساعت تاخیر در انتقال نمونه به آزمایشگاه، عدم ارسال نمونه در آب گرم
 • Cryoglobulin: عدم استفاده از لوله یا سرنگ از قبل گرم شده، بیشتر از دو ساعت تاخیر در انتقال نمونه به ازمایشگاه، عدم ارسال نمونه در آب گرم
 • Folic acid:نمونه هایی که بیشتر از ۸ ساعت در معرض نور بوده اند. نمونه همولیز
 • Gastrin Serum :نمونه گیری با ضد انعقاد
 • Homocysteine Plasma:جدانکردن پلاسما از سلول ها در عرض یک ساعت
 • Iron Stain, Bone Marrow :مغز استخوان به دست نیامده باشد (Dry tap) یادر گستره ها هیچ پارتیکلی از مغز استخوان وجود نداشته باشد.
 • Lactic Acid Whole Blood or Plasma : نمونه ای که روی یخ دریافت نشده باشد.
 • Lecithin /sphingomyelin Ratio, Amniotic : آلوده بودن نمونه مایع آمنیوتیک با خون
 • Leukocyte Alkaline Phosphatase: خون گرفته شده با ضد انعقاد EDTA ، زمان انتقال به آزمایشگاه بیشتر از ۳۰ دقیقه، تعداد نوتروفیل کمتر از ۱۰۰۰mm3 در خون محیطی
 • Lithium Serum:نمونه هایی که با ضدانعقاد هپارین لیتیم گرفته شده باشند و نمونه های هعمولیز
 • Lymphocyte Transformation Test :نمونه کهنه ، نمونه فاقد لنفوسیت های زنده نمونه های که در یخچال قرار دادہ شدہ یا منجمد شدہ اند.
 • Mycobacteria by DNA probe: ظروفی که با سطوح خارج آلوده شده باشند. نمونه هایی که بیشتر از ۱۲ ساعت در دمای اتاق مانده باشند چرا که سایر باکتری ها رشد می کنند.
 • NBT : انتقال نمونه به آزمایشگاه بیشتر از یک ساعت طول کشیده باشد.
 • Osmotic Fragility: همولیز، نمونه لخته، بیشتر از ۶ ساعت از نمونه گیری گذشته باشد استفاده از ضد انعقاد اگزالات یا سیترات
 • PH&Pco2 Blood : نمونه دارای لخته , حباب های هوا با عدم ارسال بر روی یخ، سوزن هایی که درب آن ها محکم بسته نشده باشند.
 • Platelet Aggregation: نمونه ای که از گرفتن آن بیشتر از دو ساعت گذشته باشد، نمونه لخته، نمونه ای که روی یخ ارسال شده باشد.
 • Potassium Serum or Plasma :نمونه همولیز، جدا نکردن سرم از لخته در بیمارانی که تعداد پلاکت آن ها بالاست.
 • Pregnancy test-urine : نمونه های ادراری که به طور واضح آلوده شده باشند، وزن مخصوص پایین ادرار و پروتئینوری.
 • Pregnancy Test-Serum : لیپمی واضح یا کدر بودن سرم
 • Protein Electrophoresis-Urine : پروتئین توتال به قدری کم باشد نتوان اندازه گیری کرد یا نتوان یک الگوی الکتروفورزی قابل استفاده ارائه کرد
 • Semen analysis: نمونه ای که بیشتر از دو ساعت مانده باشد.
 • Urinalysis: تاخیر در انتقال نمونه، آلودگی نمونه با مدفوع ورشد بیش از حد باکتری
 • VDRL : نمونه پلاسما